Wybierz skrócony lub pełny widok tej strony klikając przycisk poniżej.

Kliknij aby rozszerzyć
piątek, 03-07-15

Online Video wśród młodych widzów przerasta zasięgiem tradycyjną telewizję


Już 93% wszystkich osób w wieku 16-24 w Polsce korzysta z video w sieci - wynika z analiz domu mediowego MediaCom Warszawa przygotowanych na podstawie danych Gemius'a i Nielsen Audience Measurement. 

 


Michał Buszko _biurowe _kolor -mini

Coraz więcej młodych osób ogląda Online Video w porównaniu do telewizji stacjonarnej i ta różnica się powiększa. Rok 2014 był przełomowy, po raz pierwszy widzowie w wieku 16-24 oglądali więcej video w sieci niż przed odbiornikami TV (91% vs. 90%). Różnica była co prawda niewielka, ale historyczna i nastąpiła o rok wcześniej niż zakładaliśmy. Analizując tegoroczne dane widzimy, że od początku tego roku ta różnica się powiększa i od stycznia do kwietnia br. wynosiła odpowiednio 93% vs. 88% na rzecz Online Video. Video w Internecie jest coraz bardziej popularne i "wypycha" telewizję stacjonarną. Przypuszczamy, że do końca roku ten trend utrzyma się na zbliżonym poziomie. - mówi Michał Buszko, Media Manager w MediaCom Warszawa.

Według MediaComu maksymalny potencjał reklamowy w Online Video (reklamy Instream) jest nieco mniejszy i wynosi ok. 65%. Wynika to m.in. z tego, że nie przy każdym formacie video pojawia się reklama, przez co inventory reklamowe jest ograniczone. Nie zmienia to jednak faktu, że Online Video to bardzo atrakcyjne medium do reklamowania się i w wielu aspektach przewyższa zwykły spot reklamowy w TV.

Nie dość, że jego potencjał zasięgowy bardzo szybko rośnie to jeszcze taka forma reklamy jest bardzo atrakcyjna i przyciąga większą uwagę, co przekłada się na lepszą zapamiętywalność i większą chęć zakupu.- dodaje Buszko.

Graf
Średni miesięczny zasięg TV oraz  Video w Internecie dla osób w wieku 16-24.  Źródło: Opracowanie własne na bazie danych Gemius i Nielsen Audience Measurement  *estymacje MediaCom Warszawa

Online Video w Polsce rozwija się i nadal będzie się rozwijać. Ten wzrost możemy już nazwać widocznym trendem, który potwierdza, że młode osoby wolą oglądać TV tam gdzie chcą i kiedy chcą. W kolejce czekają starsze grupy docelowe. Jest to nieuniknione, ponieważ są ku temu bardzo dobre warunki - technologia cały czas się rozwija, rośnie liczba smartphonów, tabletów czy telewizorów typu connected TV, a koszty transferu danych

na urządzeniach mobilnych maleją. Już w tej chwili każdy serwis VOD ma swoją aplikację, prapremierę ulubionego serialu można obejrzeć online. Co więcej, duża liczba wydawców internetowych, którzy nie mają zaplecza TV, tworzy własne treści video. Nie można też zapominać o rosnących w siłę video blogerach, nowych kanałach na YT i liczbie rosnących subskrypcji. - mówi Agnieszka Kosik, prezes MediaCom Warszawa.

Według prognoz MediaCom Warszawa, zasięg Online Video nadal będzie rósł. Już w następnym roku może osiągnąć nawet 94% versus 86% TV tradycyjnej w grupie wiekowej 16-24. Rok 2016 może okazać się przełomowym dla grupy wiekowej 25-29, w której oglądanie video w Internecie przekroczy zasięgiem oglądanie telewizji stacjonarnej. Młodzi widzowie coraz częściej rezygnują z oglądania tradycyjnej TV, a wielu z nich deklaruje, że w ogóle jej nie ogląda. Nadawcy zaczęli poszukiwać nowych rozwiązań dla reklamodawców, aby ich strategie mogły podążać za widzami.

Dziś nie mówi się już o kampaniach TV tylko o kampaniach Video, które są elementem strategii Integrated Screen Planning, czyli planowaniu Video z uwzględnieniem wielu ekranów - dodaje Michał Buszko.

 

* * * 

Online Video exceeds traditional TV among young audience

The 93% of people aged 16-24 in Poland use video on the Internet - this is the result of an analyze made by MediaCom Poland, which was prepared on the basis of data gathered from Gemius and Nielsen Audience Measurement.

More young people watch Online Video than TV and the difference is still growing. In 2014 it was the first time when the audience aged 16-24 watched more video on the Internet than on TV (91% vs 90%). The difference was not so significant but historical and happened a year before than it had been expected.

Analyzing this year's data, we can see that since the beginning of this year, the disparity is growing and in the period: January-April it was 5%. Video on the Internet is more popular and has displaced TV. We believe that till the end of the year this trend will be at the similar level - says Michał Buszko, Media Manager, MediaCom Warsaw.

According to MediaCom, the maximum of advertising potential in Online Video is slightly lower and amounts approx. 65%. It results from the fact that within not every video format appears an ad, that is why the advertising inventory is limited.

This does not change the fact that Online Video is a very attractive medium of advertising and in many aspects exceeds normal TV spots.

The potential reach of Online Video grows very quickly and this form of advertising is very attractive and eye-catching, what results in better memorability and the greater desire of purchase - adds Buszko.

Online Video will be growing in Poland. The increase can be called a visible trend which confirms that young people prefer to watch Video wherever and whenever they want. The next group will be the older target groups. It is unavoidable, because there are very good conditions - not only have we a growing number of smartphones, tablets or connected types of TV but also the cost of data transfer on devices decreases.
 

For the time being, each VOD service has its own application and a preview of favorite series can be watched online. Moreover, a large number of web publishers who do not have TV background, creates its own video content. We cannot forget about the growing strength of video bloggers, new YouTube channels and increasing number of subscriptions - says Agnieszka Kosik, CEO of MediaCom Warsaw.

In accordance with MediaCom's forecasts, the Online Video reach will continue to grow. In the next year it could achieve 94% versus 86% of TV in the group aged 16-24. The year 2016 may be decisive for the group, aged 25-29 where the Online Video reach outruns the TV reach. Young viewers declare that they do not watch TV, so broadcasters started to search new solutions for the advertisers so that their strategies could follow the viewers.

Today we do not talk about TV campaigns but about Video campaigns, which are the part of Integrated Screen Planning strategy, i.e. Video planning including multiple screens - adds Michał Buszko.

 


blog comments powered by Disqus